ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Opportunity in Pandemic: Understand How Customers Look at Your Banner Ads

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ยินดีด้วยค่ะ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th