โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรมี 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 9 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 9 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตโครงงานปริญญาโท 3 หน่วยกิต

รายวิชา

รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 15 หน่วยกิต
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3(3-0-9)
Actuarial Models I
2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3(3-0-9)
Regression and Time Series Models
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-9)
Probability and Statistics in Actuarial Science
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-9)
Theory of Interest
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3(3-0-9)
Asset and Liability Management in Insurance
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 9 หน่วยกิต
นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
1) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3(3-0-9)
Credibility Theory and Loss Distributions
2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3(3-0-9)
Life Actuarial Mathematics I
2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3(3-0-9)
Life Actuarial Mathematics II
2) แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3(3-0-9)
Credibility Theory and Loss Distributions
2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3(3-0-9)
Casualty Actuarial Mathematics I
2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3(3-0-9)
Casualty Actuarial Mathematics II
3) แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย
2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3(3-0-9)
Operational Risk Management
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ 3(3-0-9)
Alternative Risk Transfer and Insurance Risk Securitization
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-9)
Enterprise Risk Management
รายวิชาเลือก(สำหรับแผน ข)
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่มีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือเลือกจากรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาอื่นในหลักสูตรนี้
หรือเลือกจากวิชาที่มีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในคณะ
2601512 การบัญชีการเงิน 3(3-0-9)
Financial Accounting
2601613 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 3(3-0-9)
Actuarial Models II
2601614 แผนประโยชน์ทดแทนลูกจ้าง 3(3-0-9)
Employee Benefit Plans
2603643 หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย 3(3-0-9)
Special Topics in Insurance
2603655 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินการทางสถิติ 3(3-0-9)
Information Technology for Statistical Operations
2603667 คณิตศาสตร์บำนาญ 3(3-0-9)
Pension Mathematics
2603668 การวางแผนการประกันภัย 3(3-0-9)
Insurance Planning
2603670 การจัดการการเสี่ยงภัย 3(3-0-9)
Risk Management
2603675 ตัวแบบการอยู่รอด 3(3-0-9)
Survival Models
2603679 การประกันชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-9)
Life and Health Insurance
2603680 การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด 3(3-0-9)
Property and Liability Insurance
2603701 การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ 3(3-0-9)
Health Insurance Pricing
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย 3(3-0-9)
Risk Analysis for Insurance Business
2603709 สัมมนาประกันภัย 3(3-0-9)
Insurance Seminar
2603710 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการประกันภัย 3(3-0-9)
Research Methods in Insurance
2604502 พื้นฐานการจัดการด้านการเงิน 3(3-0-9)
Foundation of Financial Management
2604644 การวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-9)
Investment Analysis
2605501 การจัดการด้านการตลาด 3(3-0-9)
Marketing Management
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
โครงงานปริญญาโท (แผน ข) 3 หน่วยกิต
2603812 โครงงานปริญญาโท 3(0-0-12)
Master Project

แผนการศึกษา (ภาคปกติ ในเวลาราชการ)

แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3 2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3 2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3 2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3
2603811 วิทยานิพนธ์ 3 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 9 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603896 Comprehensive Exam S/U
รวม 9 รวม 3
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3 2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3 2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3 2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3
2603811 วิทยานิพนธ์ 3 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 9 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603896 Comprehensive Exam S/U
รวม 9 รวม 3
แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3 2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 9 รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ 3 2603643* หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (วิชาเลือก) 3
2603811 วิทยานิพนธ์ 3 2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 9 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603896 Comprehensive Exam S/U
รวม 9 รวม 3

แผนการศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ) แผน ข

แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603644* ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
รวม 3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3
2603682 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3 2603896 COMPREHENSIVE EXAM (S/U)
รวม 9 รวม 6
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
รวม 3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603664 ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย 3 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3
2603678 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3 2603896 COMPREHENSIVE EXAM (S/U)
รวม 9 รวม 6
แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603703 การบริหารความเสี่ยงการดำเนินงาน 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
รวม 3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603643 หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3 2603709 สัมมนาประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยหลักทรัพย์ 3 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย (หรือ วิชาเลือกอื่น) 3 2603896 COMPREHENSIVE EXAM (S/U)
รวม 9 รวม 6

*รายวิชาเปิดใหม่

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB