โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรมี 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ในเวลาราชการ)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตโครงงานปริญญาโท 3 หน่วยกิต

รายวิชา

รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 24 หน่วยกิต
2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3(3-0-9)
Actuarial Models I
2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3(3-0-9)
Regression and Time Series Models
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-9)
Probability and Statistics in Actuarial Science
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3(3-0-9)
Theory of Interest
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3(3-0-9)
Asset and Liability Management in Insurance
2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3(3-0-9)
Operational Risk Management
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ 3(3-0-9)
Alternative Risk Transfer and Insurance Risk Securitization
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-9)
Enterprise Risk Management
รายวิชาเลือก (สำหรับแผน ข) 9 หน่วยกิต
2603681 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3(3-0-9)
Life Actuarial Mathematics I
2603677 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3(3-0-9)
Casualty Actuarial Mathematics I
2603643 หัวข้อพิเศษด้านการประกันภัย 3(3-0-9)
Special Topics in Insurance
2603708 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัย 3(3-0-9)
Risk Analysis for Insurance Business
2603709 สัมมนาประกันภัย 3(3-0-9)
Insurance Seminar
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
โครงงานปริญญาโท (แผน ข) 3 หน่วยกิต
2603812 โครงงานปริญญาโท 3(0-0-12)
Master Project

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ ในเวลาราชการ)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603703 การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3 2603811 วิทยานิพนธ์ 9
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยเป็นหลักทรัพย์ 3
2603811 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 9 รวม 9

แผนการศึกษา แผน ข (ภาคนอกเวลาราชการ)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603663 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 2603612 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3
2603674 ทฤษฎีดอกเบี้ย 3 2603644 ตัวแบบการถดถอยและอนุกรมเวลา 3
2603706 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 2603703 การบริหารความเสี่ยงการดำเนินงาน 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
2603704 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินในการประกันภัย 3
รวม 3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต
2603705 การโอนความเสี่ยงทางเลือกและการแปลงความเสี่ยงทางประกันภัยหลักทรัพย์ 3 xxxxxxx วิชาเลือก 3
xxxxxxx วิชาเลือก 3 2603715 โครงงานปริญญาโท 3 (S/U)
xxxxxxx วิชาเลือก 3 2603896 COMPREHENSIVE EXAM (S/U)
รวม 9 รวม 6

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB