โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 103 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
  2.1 วิชาแกน 48 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 48 หน่วยกิต
    – วิชาบังคับสาขา 33 หน่วยกิต
    – วิชาเลือกสาขา 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33)

ให้เลือกรายวิชาตามประกาศของศูนย์จัดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต
 ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 21 หน่วยกิต และต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น
 
1. สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
4. สหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5. ภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต
  5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3 หน่วยกิต
  5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3 หน่วยกิต
  5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
  5500225 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  5500315 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  5500415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3 หน่วยกิต
       

2. หมวดวิชาเฉพาะ (103)

2.1 วิชาแกน (55)
   
  2301101 แคลคูลัส 1  หน่วยกิต
  2301102 แคลคูลัส 2  หน่วยกิต
  2301103 แคลคูลัส 3  หน่วยกิต
  2301333 พีชคณิตเชิงเส้น  หน่วยกิต
  2601115 การบัญชีการเงิน  หน่วยกิต
  2601255 การบัญชีบริหาร  หน่วยกิต
  2603172 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยกิต
  2603213 หลักสถิติ  หน่วยกิต
  2603244 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย  หน่วยกิต
  2603270 แนวคิดการโปรแกรม  หน่วยกิต
  2603278 สารสนเทศวิทัศน์  หน่วยกิต
  2603312 ทฤษฎีสถิติ 1  หน่วยกิต
  2603313 ทฤษฎีสถิติ 2  หน่วยกิต
  2603317 การวิเคราะห์สถิติ 1  หน่วยกิต
  2603318 การวิเคราะห์สถิติ 2  หน่วยกิต
  2603321 การเลือกตัวอย่างและการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ  หน่วยกิต
  2603376 การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล  หน่วยกิต
       
2.2 วิชาเอก (48)
   
- วิชาบังคับสาขา (33)    
- วิชาเลือกสาขา (15)    
 * ให้นิสิตเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จาก
  -รายวิชาเลือก (ตัวอักษรสีชมพู) ต่อไปนี้ หรือ 
  -รายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะ โดยวิชาระดับปริญญาตรีของคณะฯต้องมี
    - จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
    - มีรหัส 3 ตัวหลัง ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
2603319 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
2603370 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ในธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603418 สัมมนาการประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603430 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 หน่วยกิต
2603431 การวิจัยดำเนินการ 3 หน่วยกิต
2603432 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิต 3 หน่วยกิต
2603433 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3 หน่วยกิต
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 หน่วยกิต
2603436 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต
2603499 โครงงานสถิติ 3 หน่วยกิต
2301312 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต
2602121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602313 การจัดการและองค์การ 3 หน่วยกิต
2602344 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
2603320 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
2603347 ความรู้พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย 3 หน่วยกิต
2603350 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอยู่รอด 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603435 การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
2603437 การวิเคราะห์แบบเบส์ 3 หน่วยกิต
2603441 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603495 หัวข้อพิเศษในสถิติคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2604271 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2604332 หลักการลงทุน 3 หน่วยกิต
2604361 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต
3401234 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603246 การประกันภัยทางทะเลและยานยนต์ 3 หน่วยกิต
2603247 การประกันอัคคีภัยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันภัยต่อ 3 หน่วยกิต
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
2603346 การดำเนินงานประกันชีวิตและสุขภาพ 2 หน่วยกิต
2603347 พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย 3 หน่วยกิต
2603440 วัฏจักรการควบคุมทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 หน่วยกิต
2603432 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิต 3 หน่วยกิต
2603441 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วยกิต
2603492 สัมมนาประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603494 หัวข้อพิเศษทางการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2604294 การเงินธุรกิจพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
2605311 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
3401233 กฎหมายประกันภัย 2 หน่วยกิต
2301204 แคลคูลัส 4 3 หน่วยกิต
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
2602121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602323 การวิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602333 จิตวิทยาธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602395 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602416 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2602432 พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
2603320 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2603341 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603350 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การอยู่รอด 3 หน่วยกิต
2603370 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ในธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603374 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603430 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 หน่วยกิต
2603431 การวิจัยดำเนินการ 3 หน่วยกิต
2603432 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 หน่วยกิต
2603436 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต
2604271 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2604332 หลักการลงทุน 3 หน่วยกิต
2604333 ตลาดเงินและตลาดทุน 3 หน่วยกิต
2604463 การวิเคราะห์รายงานการเงิน 3 หน่วยกิต
2605326 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย 3 หน่วยกิต
2605414 การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
2605418 การพยากรณ์การขาย 3 หน่วยกิต
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต
3401250 กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603276 การโปรแกรมสำหรับเว็บ 3 หน่วยกิต
2603387 ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603279 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603374 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603386 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603388 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603468 ความมั่นคงด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 หน่วยกิต
2603469 การอิมพลีเมนต์ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร 3 หน่วยกิต
2603496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2601207 วิธีการบัญชีและการควบคุม 3 หน่วยกิต
2601363 หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
2602121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603275 การโปรแกรมภาษาจาวา 3 หน่วยกิต
2603389 คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 หน่วยกิต
2603472 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603476 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
2603483 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
2603484 สถาปัตยกรรมการประมวลผล 3 หน่วยกิต
2603485 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
2603486 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603487 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
2603491 การโปรแกรมสำหรับฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603493 หัวข้อพิเศษในคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ให้เลือกวิชาระดับปริญญาตรีวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชา

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB