โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
  2.1 วิชาแกน 49 หน่วยกิต
  2.2 วิชาเอก 45 หน่วยกิต
    – วิชาบังคับสาขา 30 หน่วยกิต
    – วิชาเลือกสาขา 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33)

ให้เลือกรายวิชาตามประกาศของศูนย์จัดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต
 ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 21 หน่วยกิต และต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น
 
1. สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
4. สหศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5. ภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต
  5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3 หน่วยกิต
  5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3 หน่วยกิต
  5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
  5500225 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  5500315 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3 หน่วยกิต
  5500415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3 หน่วยกิต
       

2. หมวดวิชาเฉพาะ (94)

2.1 วิชาแกน (49)
   
  2301101 แคลคูลัส 1  หน่วยกิต
  2301102 แคลคูลัส 2  หน่วยกิต
  2301333 พีชคณิตเชิงเส้น  หน่วยกิต
  2601115 การบัญชีการเงิน  หน่วยกิต
  2601255 การบัญชีบริหาร  หน่วยกิต
  2602122 ความรู้พื้นฐานธุรกิจ  (S/U)0   หน่วยกิต
  2603101 พื้นฐานทางสถิติ ประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยกิต
  2603174 การโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา  หน่วยกิต
  2603272 ฐานข้อมูล  หน่วยกิต
  2603278 สารสนเทศวิทัศน์  หน่วยกิต
  2603312 ทฤษฎีสถิติ 1  หน่วยกิต
  2603313 ทฤษฎีสถิติ 2  หน่วยกิต
  2603317 การวิเคราะห์สถิติ 1  หน่วยกิต
  2603318 การวิเคราะห์สถิติ 2  หน่วยกิต
  2603321 การเลือกตัวอย่างและการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ  หน่วยกิต
  2603372 การเรียนรู้ของเครื่อง  หน่วยกิต
       
2.2 วิชาเอก (45)
   
- วิชาบังคับสาขา (30)    
- วิชาเลือกสาขา (15)    
 * ให้นิสิตเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จาก
  -รายวิชาเลือก (ตัวอักษรสีชมพู) ต่อไปนี้ 
  -หรือ จากรายวิชาที่มีรหัส 200 ขึ้นไปของสาขาวิชาอื่นในภาควิชาสถิติ 
    - เช่น ถ้านิสิตอยู่สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล ให้เลือกรายวิชาที่มีรหัส 200 ขึ้นไป
    ของสาขาวิชาการประกันภัย หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  - หรือ จากรายวิชาที่มีรหัส 300 ขึ้นไป ของรายวิชาในคณะฯ
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
2603311 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 3 หน่วยกิต
2603371 การได้ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603386 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603411 ปฏิบัติการดาต้าอนาลิติกส์ 3 หน่วยกิต
2603418 สัมมนาการประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 หน่วยกิต
2603439 การหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
2603498 ปฏิบัติการศาสตร์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603499 โครงงานสถิติ 3 หน่วยกิต
2603320 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603389 คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 หน่วยกิต
2603428 หัวข้อพิเศษในดาต้าอนาลิติกส์สำหรับข้อมูลซับซ้อน 3 หน่วยกิต
2603429 หัวข้อพิเศษทางเทคนิคสถิติที่ทันสมัย 3 หน่วยกิต
2603430 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 หน่วยกิต
2603433 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3 หน่วยกิต
2603436 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต
2603437 การวิเคราะห์แบบเบส์ 3 หน่วยกิต
2603536 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
2603537 การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2603279 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603374 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603388 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการประกันภัย
2603140 หลักการการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603240 การประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
2603340 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603441 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วยกิต
2603140 หลักการการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603240 การประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
2603340 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603341 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603347 พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย 3 หน่วยกิต
2603441 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วยกิต
2603492 สัมมนาประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603497 โครงงานการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2604294 การเงินธุรกิจพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
2602313 การจัดการและองค์การ 3 หน่วยกิต
2602416 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603320 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
2603350 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การอยู่รอด 3 หน่วยกิต
2603371 การได้ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603389 คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 หน่วยกิต
2603430 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 หน่วยกิต
2603436 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต
2603494 หัวข้อพิเศษทางการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2605311 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูล
2603311 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 3 หน่วยกิต
2603411 ปฏิบัติการดาต้าอนาลิติกส์ 3 หน่วยกิต
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 หน่วยกิต
2603439 การหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
2603498 ปฏิบัติการศาสตร์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2603279 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603374 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603386 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603388 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603276 การโปรแกรมสำหรับเว็บ 3 หน่วยกิต
2603279 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603371 การได้ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603373 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603374 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603386 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต
2603388 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603468 ความมั่นคงด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 หน่วยกิต
2603473 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603275 การโปรแกรมภาษาจาวา 3 หน่วยกิต
2603322 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์พกพา 3 หน่วยกิต
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2603389 คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 หน่วยกิต
2603469 การอิมพลีเมนต์ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร 3 หน่วยกิต
2603472 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
2603476 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
2603483 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
2603485 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
2603486 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2603487 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
2603491 การโปรแกรมสำหรับฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มสถิติและวิทยาการข้อมูล
2603311 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 3 หน่วยกิต
2603411 ปฏิบัติการดาต้าอนาลิติกส์ 3 หน่วยกิต
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 หน่วยกิต
2603439 การหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
2603498 ปฏิบัติการศาสตร์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
 
ตัวอย่างรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการประกันภัย
2603140 หลักการการประกันภัย 3 หน่วยกิต
2603240 การประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
2603340 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 3 หน่วยกิต
2603441 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วยกิต
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ให้เลือกวิชาระดับปริญญาตรีวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา
ดาวน์โหลดรายละเอียดรายวิชา

การรับเข้าศึกษา

  • การรับเข้าระดับปริญญาตรี

    การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับนิสิตใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ TCAS1 ถึง TCAS3 1....

    อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB