การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตรและการบัญชี


หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับนิสิตใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ TCAS1 ถึง TCAS3

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร


TCAS1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นผู้มีผลงานวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ หรือ (เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป)
- เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบ SAT ในระดับสูงมาก (เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป)
 * เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป

TCAS2 รอบโควตา (Quota)

1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีผลการสอบ GAT PAT1 และ PAT2 รวมกันตามสัดส่วนที่ประกาศเป็นปีๆ ไป โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ประกาศเป็นปีๆ ไป

TCAS3 รอบที่ 1(Admission 1)

1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2 มีผลการสอบ GAT PAT1 และ PAT2 รวมกันตามสัดส่วนที่ประกาศเป็นปีๆ ไป โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ประกาศเป็นปีๆ ไป

TCAS3 รอบที่ 2 (Admission 2)

1.1 มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ไม่ต่ำกว่า 30% ในแต่ละรายวิชาหลัก
1.2 มีผลการสอบ GAT และ PAT1 รวมกันตามสัดส่วนที่ประกาศเป็นปีๆ ไป
- หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

2. การจัดการศึกษา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาการประกันภัย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ โดยใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี


3. จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษารวมรับทุกรอบแล้วไม่เกิน 120 คน ประกอบด้วย

TCAS1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับรวมทุกสาขาวิชา กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 10 คน

TCAS2 รอบโควตา (Quota)

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ(คน)
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
2
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
2
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2

TCAS3 รอบที่ 1 (Admission 1)

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ(คน)
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
30
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
30
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
30

TCAS3 รอบที่ 2 (Admission 2)

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ(คน)
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
12
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
12
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
12

4. กำหนดการสมัครเข้าคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัคร

ติดตามได้จากประกาศใน http://www.admissions.chula.ac.th/


5. อัตราค่าเล่าเรียน

เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th