การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตรและการบัญชี


หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับนิสิตใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ TCAS1 ถึง TCAS3

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร


TCAS1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นผู้มีผลงานวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ หรือ (เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป)
- เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบ SAT ในระดับสูงมาก (เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป)
 * เกณฑ์คะแนนให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป

TCAS2 รอบโควตา (Quota)

1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นนักเรียนจากโครงการจุฬาฯ-ชนบท
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีผลการสอบ GAT PAT1 และ PAT2 รวมกันตามสัดส่วนที่ประกาศเป็นปีๆ ไป โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ประกาศเป็นปีๆ ไป

TCAS3 แบบที่ 1 (Admission)

1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2 มีผลการสอบ TGAT และ คณิตศาสตร์1 รวมกันตามสัดส่วนที่ประกาศเป็นปีๆ ไป โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ประกาศเป็นปีๆ ไป

* รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและสัดส่วนการคำนวณคะแนนผลการสอบ สามารถตรวจสอบได้ที่

 • TCAS หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • TCAS หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • TCAS หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

 • 2. การจัดการศึกษา

  ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาการประกันภัย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ โดยใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี


  3. จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

  จำนวนที่จะรับเข้าศึกษารวมรับทุกรอบแล้วเท่ากับ 120 คน + จำนวนนิสิตจาก TCAS1 และ TCAS2 ประกอบด้วย

  TCAS1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  รับรวมทุกสาขาวิชา กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 10 คน

  TCAS2 รอบโควตา (Quota)

  หลักสูตร/สาขาวิชา
  จำนวนรับ(คน)
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  3*
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประกันภัย
  3*
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  3*

  * หมายเหตุ โครงการจุฬาฯ-ชนบทรับ 1 คน และโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รับ 2 คน

  TCAS3 (Admission)

  หลักสูตร/สาขาวิชา
  จำนวนรับ(คน)
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  40
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประกันภัย
  40
  หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  40

  4. กำหนดการสมัครเข้าคัดเลือก และรายละเอียดการรับสมัคร

  ติดตามข่าวสารการรับสมัครใน Facebook: Stat CBS Chula

  ติดตามได้จากประกาศใน http://www.admissions.chula.ac.th/


  5. อัตราค่าเล่าเรียน

  เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ติดต่อเรา

  ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

   

  +1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

  +1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

  +1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

  +1 (662) 218-5652 (Fax)

   

  Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB