TCAS รอบที่ 1 ภาควิชาสถิติ รับกี่คนคะ
รับรวมทุกสาขาวิชา กับหลักสูตรอื่นๆ ของคณะฯ รับรวมประมาณ 10 คน (จำนวนการรับให้ดูจากประกาศเป็นปีๆ ไป) 

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th