ภาควิชาสถิติ
(Department of Statistics)

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเป็นแผนกวิชาสถิติที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พศ.บ. (สถิติ) โดยมี ศ.บัณฑิต กันตะบุตร เป็นหัวหน้าแผนก เมื่อปี พ.ศ.2500 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2500-2513 จะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2514 – ปัจจุบัน จะได้รับปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสถิติมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาการประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งนอกจากการพัฒนานิสิตให้เติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ภาควิชาสถิติยังให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติอีกด้วย

วิสัยทัศน์


ภาควิชาสถิติเป็นสถานศึกษาทางสถิติ ประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นศาสตร์การตัดสินใจด้วยข้อมูล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ
  • สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย และครองตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของศาสตร์ด้านสถิติ ประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการบูรณาการระหว่างศาสตร์
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย
Image
Image
Image
Image

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB