ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

Read more

ปัจฉิมนิเทศ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ปฏิทินการรับสมัครปริญญาโท ปีการศึกษา 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

TCAS หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB