OpenHouse หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

Read more

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรปริญญาโท จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

โครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials

Read more

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท data science

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563

Read more

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Read more

Stat Chula’s Project-based Summer Internship Program

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาประกันภัยที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา

Read more

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ของภาควิชาสถิติทุกคนค่ะ เรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM นะคะ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th