มาสมัครกันค่ะ

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

OpenHouse หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

Read more

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรปริญญาโท จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

โครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials

Read more

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท data science

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563

Read more

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th