อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อ.ดร.กีรติ สืบกิจวรรณชัย
อ.ดร.กีรติ สืบกิจวรรณชัย

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Time Series Analysis and Its Applications, Probabilistic and Stochastic Models
keerati@cbs.chula.ac.th
02-218-xxxx
909.xx Mahittalathibet Building

รศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
รศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Data Mining, Business Analytics
janjao@cbs.chula.ac.th
02-218-5669
909.06 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Human-Computer Interaction, Information Visualization
chatpong@cbs.chula.ac.th
02-218-5653
809.07 Mahittalathibet Building

อ.ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
อ.ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Operating System
chaiyasut@cbs.chula.ac.th
02-218-5655
809.02 Mahittalathibet Building

อ.ดร.ฐิตา วานิชย์บัญชา
อ.ดร.ฐิตา วานิชย์บัญชา

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Data Analysis, Multivariate Analysis
tita@cbs.chula.ac.th
02-218-5654
809.04 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Risk Management
thitivadee@cbs.chula.ac.th
02-218-5659
809.13 Mahittalathibet Building

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Sampling
narongrid@cbs.chula.ac.th
02-218-5662
909.14 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์
ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Survey Research and Methodology
nuttirudee@cbs.chula.ac.th
02-218-5663
909.16 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.ถาวร อานุภาพไตรรงค์
รศ.ดร.ถาวร อานุภาพไตรรงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Information System, Software Development, Database Design
tharwon@cbs.chula.ac.th
02-218-5667
909.02 Mahittalathibet Building

อ.ดร.ธิติ โอสถากุล
อ.ดร.ธิติ โอสถากุล

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Stochastic Modeling in Non-life Insurance
dhiti@cbs.chula.ac.th
02-218-xxxx
909.12 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.นัท กุลวานิช
ผศ.ดร.นัท กุลวานิช

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Mixed Model, Panel Data
nat@cbs.chula.ac.th
02-218-5660
909.10 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล
รศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Management Information Systems Specialized in Strategic Management and Information Technology Innovations
buraj@cbs.chula.ac.th
02-218-5657
809.09 Mahittalathibet Building

อ.ดร.บุษยาศจี พ่วงเงิน
อ.ดร.บุษยาศจี พ่วงเงิน

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Statistical Modeling
busayasachee@cbs.chula.ac.th
02-218-5612
909.13 Mahittalathibet Building

อ.ดร.ปุณฑวิกา นาคา
อ.ดร.ปุณฑวิกา นาคา

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Actuarial Science
poontavika@cbs.chula.ac.th
02-218-5613
909.06 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา
ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: E-Commerce, Human-Computer Interaction
pimmanee@cbs.chula.ac.th
02-218-5608
809.14 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร
ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Information Visualization, Human-Computer Interaction
puripant@cbs.chula.ac.th
02-218-5658
809.10 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Search Engine, Recommender System, Gamification, Mobile Application Development
worasit@cbs.chula.ac.th
02-218-xxxx
909.xx Mahittalathibet Building

ศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
ศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Security, Web Services, Logic and Formal Specification Languages, Workflows
wattana@cbs.chula.ac.th
02-218-5614
909.09 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: High-dimensional Data Analysis, Bioinformatics
vitara@cbs.chula.ac.th
02-218-5661
909.11 Mahittalathibet Building

อ.ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์
อ.ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Multivariate Analysis, Disease Modelling
sawitree@cbs.chula.ac.th
02-218-5666
909.04 Mahittalathibet Building

ศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
ศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Operational Research, Computer Simulation
seksan@cbs.chula.ac.th
02-218-5610
809.08 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Machine Learning, Recommender Systems, Big Data Analytics
suronapee@cbs.chula.ac.th
02-218-5616
909.18 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์
รศ.ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Actuarial Modeling
suwanee@cbs.chula.ac.th
02-218-5615
909.06 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Reliability
anupap@cbs.chula.ac.th
02-218-5665
909.05 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT)

Expertise: Information System, Software Development
assadaporn@cbs.chula.ac.th
02-218-5611
809.06 Mahittalathibet Building

อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

Expertise: Risk Management
isariya@cbs.chula.ac.th
02-218-5689
809.12 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช

สาขาวิชาสถิติ (Statistics)

Expertise: Multivariate Analysis
akarin@cbs.chula.ac.th
02-218-5648
809.06 Mahittalathibet Building

อาจารย์พิเศษ (2563 - ปัจจุบัน)

อ.กานต์ พฤกษาประทานพร หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
อ.ณัฐพล คุ้มครอง หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
ผศ.ธีระพล เมษอธิคม หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
ผศ.ดร.ทันตแพทย์หญิง นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ หลักสูตรอื่นๆ
รศ.ปรีชา อัศวเดชานุกร หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
อ.ดร.วัชรา จันทาทับ หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ wachara@cbs.chula.ac.th
รศ.วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ หลักสูตรอื่นๆ
อ.วรรณวดี ตั้งไพศาลกุล หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
อ.ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ virot@cbs.chula.ac.th
อ.วิโรจน์ เฉลิมเวโรจน์ หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
อ.สิทธิ์ กิจสนาโยธิน หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ supol@cbs.chula.ac.th
ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์ หลักสูตรของภาควิชาสถิติฯ
รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย หลักสูตรอื่นๆ

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB