โครงสร้างภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารภาควิชา โดยมีคณะกรรมการภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร และสำนักงานภาควิชาฯ ที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนภาควิชาฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในทุกมิติ และพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักของสังคมไทย
Image

ผู้บริหารภาควิชาฯ

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชา (Department Head) และ ประธานหลักสูตร วท.ม.การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Director, MSc Business Software Development program)

assadaporn@cbs.chula.ac.th
02-218-5611
809.06 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

ประธานหลักสูตร สต.บ.(Director, BS Statistics program)

janjao@cbs.chula.ac.th
02-218-5669
909.06 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์

ประธานหลักสูตร วท.ม สถิติ (Director, MSc Statistics program)

seksan@cbs.chula.ac.th
02-218-5610
809.08 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์

ประธานหลักสูตร วท.ม.ประกันภัย (Director, MSc Insurance program)

thitivadee@cbs.chula.ac.th
02-218-5659
809.13 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ (Director, Center of Statistical Consulting and Research)

anupap@cbs.chula.ac.th
02-218-5665
909.05 Mahittalathibet Building

เจ้าหน้าที่

คุณจุไรรัตน์ สินจินา ภาควิชาสถิติ (Statistics) jurairat@cbs.chula.ac.th 02-218-5656
คุณพัชร ไชยะโชค หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต patchara@cbs.chula.ac.th 02-218-5650
คุณธนาวัลย์ เอื้องามขำ ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยสถิติ และ สื่อสารสนเทศภาควิชา thanawan.u@cbs.chula.ac.th 02-218-5604
คุณอัจฉรา ทองศรี หลักสูตร วท. ม. การประกันภัย achara@cbs.chula.ac.th 02-218-5651
คุณสมพร พันธุมิตร หลักสูตร วท.ม.สถิติ และ หลักสูตร วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ somporn@cbs.chula.ac.th 02-218-5605

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th