โครงสร้างภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่บริหารภาควิชา โดยมีคณะกรรมการภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร และสำนักงานภาควิชาฯ ที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนภาควิชาฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในทุกมิติ และพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักของสังคมไทย
Image

ผู้บริหารภาควิชาฯ

รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชา (Department Head) และ ประธานหลักสูตร วท.ม.ประกันภัย (Director, MSc Insurance program)

assadaporn@cbs.chula.ac.th
02-218-5611
809.06 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
รศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

ประธานหลักสูตร สต.บ.(Director, BS Statistics program)

janjao@cbs.chula.ac.th
02-218-5669
909.06 Mahittalathibet Building

รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
รศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

ประธานหลักสูตร วท.ม สถิติ (Director, MSc Statistics program)

Expertise: High-dimensional Data Analysis, Bioinformatics
vitara@cbs.chula.ac.th
02-218-5661
909.11 Mahittalathibet Building

ศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์
ศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์

ประธานหลักสุตร วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Director, MSc Business Software Development program)

Expertise: Security, Web Services, Logic and Formal Specification Languages, Workflows
wattana@cbs.chula.ac.th
02-218-5614
909.09 Mahittalathibet Building

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์
ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ (Director, Center of Statistical Consulting and Research)

nuttirudee@cbs.chula.ac.th
02-218-5663
909.16 Mahittalathibet Building

เจ้าหน้าที่

คุณจุไรรัตน์ สินจินา ภาควิชาสถิติ (Statistics) jurairat@cbs.chula.ac.th 02-218-5656
คุณพัชร ไชยะโชค หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต patchara@cbs.chula.ac.th 02-218-5650
คุณธนาวัลย์ เอื้องามขำ ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยสถิติ และ สื่อสารสนเทศภาควิชา thanawan.u@cbs.chula.ac.th 02-218-5604
คุณอัจฉรา ทองศรี หลักสูตร วท. ม. การประกันภัย achara@cbs.chula.ac.th 02-218-5651
คุณสมพร พันธุมิตร หลักสูตร วท.ม.สถิติ และ หลักสูตร วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ somporn@cbs.chula.ac.th 02-218-5605

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB