ที่อยู่


ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5650-51
โทรสาร: 02-218-5652
อีเมล์: stat@cbs.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th