ที่อยู่


ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330

โทร: +1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)
โทร: +1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)
โทร: +1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)
โทรสาร:+1 (662) 218-5652 (Fax)
Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB
อีเมล์: stat@cbs.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB