ผู้จบการศึกษาจากภาควิชาสถิติ จุฬาฯ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในภาควิชา ฯ และความสอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสม ได้ตาม Infographic ด้านล่างนี้

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th