หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล เป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ วิเคราะห์และวิจัยในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โดยเน้นหนักทางด้านสถิติทฤษฎี และสถิติประยุกต์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีสถิติและสถิติประยุกต์ สามารถประยุกต์และเชื่อมโยงทฤษฎีสถิติกับปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่มีพลวัตรได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสถิติที่นำไปประยุกต์และถ่ายทอดให้กับสังคมได้

รายละเอียดหลักสูตร https://datasci.cbs.chula.ac.th/

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือระบบฐานข้อมูล รวมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สมัครได้ทางออนไลน์ ตามประกาศใน website https://datasci.cbs.chula.ac.th/apply
ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
โทร. 0-2218-5605

วิชาที่ต้องสอบ
สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
1. ผ่านการสอบข้อสอบวัดความถนัดทางธุรกิจ (CU-BEST) หรือ GRE หรือ GMAT ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผ่านการสอบข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CU-TEP) หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด
3. สอบสัมภาษณ์
* ในช่วงปีของการระบาดของโรค เช่น Covid-19 การรับเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ติดตามข่าวสารได้ที่ Website หลักสูตร

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB