ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ภาควิชาสถิติได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสนับสนุน การผลิตบุคลากรในสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

บัณฑิตจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ จะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือสามารถผลงานวิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟแวร์ <ภาษาไทย>

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Admission Banner

กำหนดการ 📆
  • รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 7 พฤษภาคม 2567 Online ที่ https://forms.gle/EHu7J9aQwKbPBEcLA
  • สอบข้อเขียน วิชาพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (การวิเคราะห์เชิงระบบ ตรรกการโปรแกรม ฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล) : 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. On-site (จะประกาศสถานที่ให้ทราบภายหลัง)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 23 พฤษภาคม 2567 ที Facebook: BsdChula
  • สอบสัมภาษณ์ : 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. Online ผ่าน Zoom Application
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับสมัครเฉพาะภาคนอกเวลาราชการ)👨
1. สําเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือสําเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาข้างต้น โดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาให้มีสิทธิสมัคร
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นับถึง 31 พฤษภาคม 2567)
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 30 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป และผลคะแนนต้องมีอายุจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
  • ผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดฯ และสมัครสอบ CU-TEP ได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ http://www.atc.chula.ac.th
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ
  • ส่งคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหลังปิดรับสมัคร ได้ที่ภาควิชาสถิติ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 (วันสอบสัมภาษณ์)
ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท 📍
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ใบสมัคร Download ได้จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่ต้องสอบ 🎓
สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
1. CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS
2. พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วย
– การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
– ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม (Programming Logic)
– โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
– ฐานข้อมูล (Database)
3. สอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามได้ที่ 👉
  • ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. โทร 02-2185605, 089-7202900
  • 🔹 Facebook: BsdChula
  • 📲 Line: @BSDChula

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB