ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ภาควิชาสถิติได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสนับสนุน การผลิตบุคลากรในสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ

บัณฑิตจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ จะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือสามารถผลงานวิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟแวร์ <ภาษาไทย>

Website : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สําเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาข้างต้น โดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัคร
เข้าศึกษาได้

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ใบสมัคร Download ได้จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
โทร. 0-2218-5650-1

วิชาที่ต้องสอบ
สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
1. CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS
2. พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วย
– การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
– ตรรกะการพัฒนาโปรแกรม (Programming Logic)
– โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
– ฐานข้อมูล (Database)
3. สอบสัมภาษณ์

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB