หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ/หรือ การจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

บัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านการประกันภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในองค์กรของรัฐและองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และการจัดการการเสี่ยงภัยโดยประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการประกันภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อันจะเป็นรากฐานในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการประกันภัย

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
– คณิตศาสตร์ประกันภัย
– การจัดการการเสี่ยงภัย
<โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา> <คำอธิบายรายวิชา (Course descriptions)>

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร👨🏻‍🎓
🎓 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
🎓 มีความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
🎓 ผู้สมัครภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
🎓 มีคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตั้งแต่ 45 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 (ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันรายงานผลคะแนน ถึงวันประกาศผลสอบ)
📍 ผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดฯ และสมัครสอบ CU-TEP ได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ

เอกสารประกอบการสมัคร 🎓
📝 ใบสมัคร (Application Form)
📝 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
📝 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (IDCard)
📝 หนังสือรับรองประการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (WorkExperience) [เฉพาะภาคนอกเวลาราชการ]
📝 หนังสือให้คำรับรองผู้สมัคร (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับหรือหลักฐานการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร 1 ฉบับ
📝 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP TOEFL หรือ IELT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) (English)
📝 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการอบรมเพิ่มเติม เป็นต้น (Others)

หลักสูตรในเวลาราชการ
– ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และ <Facebook ของหลักสูตร>
– ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนวิชาสถิติและคณิตศาสตร์ นอกเหนือไปจากการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์
📝 รายละเอียดวิชาที่สอบข้อเขียน (สำหรับภาคปกติ) : วิชาหลักสถิติ
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
📝 รายละเอียดวิชาที่สอบข้อเขียน (สำหรับภาคปกติ) : วิชาคณิตศาสตร์
ฟังก์ชัน สมการและอสมการ ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรตชั้นเดียวและหลายชั้น ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุพันธ์ย่อย พีชคณิต เวคเตอร์และเมทริกซ์ สมการเชิงเส้น

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ📆 ปีการศึกษา 2567
👉 รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2567 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน : 17 พฤษภาคม 2567 ทาง Email ผู้สมัคร
👉 สอบข้อเขียน วิชาสถิติและคณิตศาสตร์ : 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. On-site ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 พฤษภาคม 2567 ทาง Email ผู้สมัคร
👉 สอบสัมภาษณ์ : 29 พฤษภาคม 2567 Online ผ่านโปรแกรม Zoom
👉 ประกาศผลการคัดเลือก : 7 มิถุนายน 2567 ทาง Email ผู้สมัคร

หลักสูตรนอกเวลาราชการ
กำหนดการรับสมัคร ภาคนอกเวลาราชการ📆 ปีการศึกษา 2567
👉 รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2567 ที่ <สมัครที่นี่>
👉 Download ใบสมัครได้ที่ <ใบสมัคร> และ <แบบฟอร์มใบรับรอง>
👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 พฤษภาคม 2567 ทาง Email ผู้สมัคร
👉 สอบสัมภาษณ์ (ให้ผู้สมัครนำ Concept Proposal ในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการประกันภัยมานำเสนอคณะกรรมการ ใช้เวลาคนละประมาณ 5 นาที) : 29 พฤษภาคม 2567 Online ผ่านโปรแกรม Zoom
👉 ประกาศผลการคัดเลือก : 7 มิถุนายน 2567 ทาง Email ผู้สมัคร

ติดต่อสอบถาม
ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-5650-1 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือติดต่อมาที่ <Facebook MSInsuranceChula>

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB