หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และ/หรือ การจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาทางวิชาการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

บัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านการประกันภัยและด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในองค์กรของรัฐและองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัยโดยประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการประกันภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อันจะเป็นรากฐานในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โดยมีความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่
– คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
– คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
– การจัดการการเสี่ยงภัย
<ภาษาไทย><English>

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครสอบปริญญาโท
สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการ
– ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th
– ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนวิชาสถิติและคณิตศาสตร์
นอกเหนือไปจากการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์
– ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามประกาศแนบท้ายนี้: รายละเอียดการรับสมัคร_ภาคในเวลา2563
ในปีการศึกษา 2563 กระบวนการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว
*ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมายังหลักสูตรได้

สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการ
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดมาได้ที่อีเมลของ อ.ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้แก่
oใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี่: ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11
o สำเนา Transcripts
o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
o หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
o หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ สามารถ Download ได้ที่นี่:
หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการทำวิจัย (ถ้ามี)

o ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/CU-TEP/IELTS) มีอายุไม่เกินสองปี
กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนสอบ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว

  • ผู้สมัครจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ผ่านทางโปรแกรม Zoom
    รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์หลังจากที่ได้ส่งใบสมัครมาแล้ว
  • ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามประกาศแนบท้ายนี้: รายละเอียดการรับสมัคร_ภาคนอกเวลา2563

*การติดต่อสอบถามในช่วงวิกฤติ COVID-19
ให้ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อมาได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี หมายเลขโทรศัพท์ 094-694-5915 หรือติดต่อมาที่
อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ โดยตรงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 092-250-0910 หรือไลน์ yassutta1

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th