ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
1. นายพีระชัย บรรยงรักษ์กุล รับรางวัล Best Student Paper Award Candidate และได้รับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ งานวิจัยหัวข้อ “Multi-Output Learning for Predicting Evaluation and Reopening of GitHub Pull Requests on Open-Source Projects” จากงานประชุม the 18th International Conference on Software Technologies ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 (13% acceptance rate)
2. นายปิติกร คล้ายสําเนียง ได้รับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ งานวิจัยหัวข้อ “ST-CopulaGNN : A Multi-View Spatio-Temporal Graph Neural Network for Traffic Forecasting” จากงานประชุม the 35th International Conference on Scientific and Statistical Database Management ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 (28.57% acceptance rate)
3. นายภาคภูมิ สิงขรภูมิ ได้รับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ งานวิจัยหัวข้อ “Pre-trained Model Robustness against GAN-based Poisoning Attack in Medical Imaging Analysis” จากงานประชุม the 19th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations ณ เมืองเลออน ประเทศสเปน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 (40.5% acceptance rate)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เป็นที่ปรึกษา ❤️💙💜 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TopBusinessSchoolWithTripleCrownAccreditation #TopWithTripleCrown
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB