โครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials

โครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials

บรรยากาศจากโครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563

โครงการความร่วมมือต่อเนื่อง ระหว่าง ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ มีนิสิตภาควิชาสถิติ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

นิสิตที่ทำคะแนนสูงสุด 15 คนในการอบรมครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมคอร์ส SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques และสิทธิ์ในการสอบ SAS Certified Associate: Programming Fundamentals Using SAS 9.4 จากบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) ค่ะ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB