ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

ภาควิชาสถิติ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

ภาควิชาสถิติ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้บัณฑิตใหม่  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้งค่ะ 🎉
#StatCBSChula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB