เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท 2564

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรปริญญาโท จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรปริญญาโท จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ เน้น Data Science สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ และ สาขาวิชาการประกันภัย ปีการศึกษา 2564 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ M.S.(Statistics)
 • ปริญญาโท data science ที่แน่นสุดสุด แบบ Full-time และ Part-time ที่มีคณาจารย์แนวหน้าด้าน data science และ อาจารย์พิเศษ ดร.ต้า แห่ง Skooldio มาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้
  📌เน้นเรื่องการนำ Data มาสื่อสารให้คนรู้เรื่องมากขึ้นด้วย data visualization และ interpretable machine learning
  📌สร้างรากฐานความรู้ที่ทำให้สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์ data ได้อย่างสมเหตุสมผล
  📌ไม่จำกัดสาขาที่จบมา จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://datasci.cbs.chula.ac.th/apply

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ M.S.(Business Software Development)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
  📌เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
  📌มุ่งเน้นให้เข้าใจกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดทั้งกระบวนการ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวมได้
  📌การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการทำงานเป็นทีม
  📌มีรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน Software Startup, Data Science, E-business และ Human Computer Interaction (HCI) เป็นต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bsd.cbs.chula.ac.th/

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย M.S.(Insurance)
 • หลักสูตรปริญญาโทสาขาการประกันภัยเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัย

  📌ชมบันทึกการ Live แนะนำหลักสูตรได้ที่:

  CBS Grand Open House 2020

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://stat.cbs.chula.ac.th/index.php/th/pages/master/msinsentry

SU

Super User

 • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB