ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาสถิติศาสตร์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง #CBSChula #StatCBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB