ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์" . โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th