ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์" . โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB