ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ยินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB