ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”👏👏
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion #StatCBSChula

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th