ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500,000 บาท จากการอุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 👏👏
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion #StatCBSChula

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th