ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral จาก ICAS 2022/p>

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS 2022) ซึ่งจัดโดยสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย Thai Statistical Association (TSA) และ Statistics Cooperative Research Network (Statistics CRN) เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565
นิสิตที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายกันตพงษ์ วิสารทวรากูล จากผลงานวิจัย "An Application of Reinforcement Learning to Credit Scoring Based on the Logistic Bandit Framework"
2. นายประวิทย์ บรรจง จากผลงานวิจัย "An Efficiency Comparison of Distance Measures in K-Nearest Neighbors Imputation for Spatial Data"
โดย รศ.ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษายินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB