ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงศ์ แซ่ลิ้ม นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล Best Presentation จากผลงานวิจัย “Weighted Token-Level Virtual Adversarial Training in Text Classification” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Pattern Recognition and Machine Learning ครั้งที่ 3 (PRML 2022) ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSAcademy #StatCBSChula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB