ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสินี ฉลองชัยชาญ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในฐานะผู้พัฒนาโครงการการตรวจหาโควิด-19 จากซีทีสแกน จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จัดโดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ยินดีด้วยค่ะ

#BITStatChula #StatCBSChula #CBSChula #CBSAcademy #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB