ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นายศิวัช อัศวกิจพานิช นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล จากผลงานวิจัย “การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องที่รวมการคาดคะเนจากหลายแบบจำลอง” (Cryptocurrency Trading with Ensemble Machine Learning Algorithm) โดยมีอาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 2022 ครั้งที่ 26 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#Insurance #StatCBS #CBSChula #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB