ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์ ที่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์"
3. อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์"
4. อาจารย์ ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์" . โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กันยายน 2565 . #CBSChula #StatCBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB