ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมย์รดา ลาดมะโรง และ นายภูริภัทร กิจการเจริญสิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Swift Student Challenge สำหรับงาน Apple Worldwide Developer Conference 2022 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#BIT #StatCBS #CBSChula #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th