ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ยินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male