ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”👏👏
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion #StatCBSChula

SU

Super User

  • Male