ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

รางวัล Best Innovative Research Method Award

ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ และ ผศ.ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Innovative Research Method Award จากการนำเสนอ บทความวิจัย เรื่อง House Prices in Rayong and their Influential Factors: An Empirical Analysis Using Data in One Real Estate Website ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2021 IBMRC (2021 International Conference on Business Management Research) ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ👏👏
#StatCBSChula

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th