ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Opportunity in Pandemic: Understand How Customers Look at Your Banner Ads

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน อ.ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา และ อ.ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง “Opportunity in Pandemic: Understand How Customers Look at Your Banner Ads” ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมทางวิชาการ The 20th International Conference on Electronic Business (ICEB 2020) ภายใต้หัวข้อ Electronic Business under COVID-19 Pandemic ที่จะจัดขึ้นแบบ virtual conference ที่ University of Hong Kong ในวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2563 นี้ ยินดีด้วยค่ะ

SU

Super User

  • Male