ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสินี ฉลองชัยชาญ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในฐานะผู้พัฒนาโครงการการตรวจหาโควิด-19 จากซีทีสแกน จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จัดโดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ยินดีด้วยค่ะ

#BITStatChula #StatCBSChula #CBSChula #CBSAcademy #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male