ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นายศิวัช อัศวกิจพานิช นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล จากผลงานวิจัย “การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องที่รวมการคาดคะเนจากหลายแบบจำลอง” (Cryptocurrency Trading with Ensemble Machine Learning Algorithm) โดยมีอาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 2022 ครั้งที่ 26 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#Insurance #StatCBS #CBSChula #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male