ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิภัทร บุญมี สมาชิกหลัก “Pinpoint” ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน Digital Platform ในงาน USWC University Startup World Cup (USWC) ทั้งนี้ USWC University Startup World Cup (USWC) ที่จัดขึ้นประจำปี 2021 จัดขึ้นโดย Venture Cup Denmark เพื่อที่จะเฟ้นหา Startups จากนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มาร่วมกันนำเสนอเพื่อให้ได้ Startup ที่ตอบโจทย์กับปัญหาที่สำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Health, Digital, Green และ Social ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB