รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาการประกันภัย

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการประกันภัย (Actuarial Science และ Risk Management) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2563

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการประกันภัยเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การจัดการการเสี่ยงภัยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัย

ชมบันทึกการ Live แนะนำหลักสูตร: https://www.facebook.com/chulastat/videos/538261340174154/

ดูรายละเอียดการรับสมัคร: https://www.cbs.chula.ac.th/programs-th/masters-th/

หรือติดต่อ: คุณอัจฉรา ทองศรี โทรศัพท์ 09-4694-5915

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th