SCR Center

>SCR Center
SCR Center 2017-08-14T14:17:34+07:00

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ
(Center of Statistical Consulting and Research)

โดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งและเปิดบริการอย่างสมบูรณ์เมื่อปลายปี 2550 เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับทางสถิติแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดอบรมเกี่ยวกับการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัยและงานด้านต่างๆ ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน สถานที่ตั้ง อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8