News

>News

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม [...]

2018-02-07T00:16:12+07:00 February 7th, 2018|

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน - เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์ธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มองการแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวม - เน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม [...]

2017-09-14T22:43:39+07:00 August 17th, 2017|