“เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ส. – อา.)
เวลา 08.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม คนละ 6,000 บาท (ราคาสุทธิ) ***ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน***
จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 30 คน
ปิดรับสมัคร 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ และการสมัคร http://www.statcenter-chula.com

2018-04-27T01:06:04+07:00 April 27th, 2018|