ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2561

Link Download

ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2561_รุ่นที่9
รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2561(INS_EXEC)
หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ

2018-02-07T00:16:12+07:00 February 7th, 2018|