ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

– เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์ธุรกิจ
– การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มองการแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวม
– เน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม
– สามารถเพิ่มทักษะทางด้าน Data Science, E-business และ HCI ผ่านรายวิชาเลือก

กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ) (เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2561) ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 23 เมษายน 2561
ผู้สนใจสมัครผ่านระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ: http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://stat.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรปริญญาโท/วท-ม-การพัฒนาซอฟต์แวร์-ฯ/
http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/download/k39599.pdf
File: BSD addendum.pdf

ตัวอย่างรายวิชาบังคับในหลักสูตร

  • ระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business Information System)
  • การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Requirements Analysis)
  • การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Design)
  • การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
  • ซอฟต์แวร์ธุรกิจสตูดิโอ (Business Software Studio)

ตัวอย่างรายวิชาเลือก

  • การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Development)
  • การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (Advanced Knowledge Discovery and Data Mining)
  • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

2018-02-02T00:23:40+07:00 February 2nd, 2018|