พันธกิจ

พันธกิจ 2017-06-11T23:54:00+07:00

ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งนอกจากการพัฒนานิสิตให้เติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ภาควิชาสถิติยังให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติอีกด้วย

ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2500-2513 จะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2514 – ปัจจุบัน จะได้รับปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต

ในปัจจุบันภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ และหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาประกันภัย และสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชานั้น มีความโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาตรีทางสถิติของมหาวิทยาลัยอื่นอยู่มาก เนื่องจากภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นสังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงเน้นให้ความรู้ และทักษะในการนำศาสตร์ทางสถิติไปประยุกต์ในธุรกิจหลากหลายแขนง ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ของทั้งจากภาควิชาสถิติและภาควิชาอื่น ๆ ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี