คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

>>คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2018-02-11T21:25:04+07:00

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ อีเมล์ ห้องพักอาจารย์ เลขหมายโทรศัพท์ ตำแหน่งบริหาร
รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ assadaporn@cbs.chula.ac.th 809.06 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5653 หัวหน้าภาควิชาสถิติ/
ประธานหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
รศ.ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์ suwanee@cbs.chula.ac.th 909.15 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5663 ประธานหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาการประกันภัย
อ.ดร. อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช akarin@cbs.chula.ac.th 809.15 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5648 ประธานหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาสถิติ
ผศ.ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน janjao@cbs.chula.ac.th 909.19 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5669 ประธานหลักสูตร
สถิติศาตรบัณฑิต

คณาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ อีเมล์ ห้องพักอาจารย์ เลขหมายโทรศัพท์ สาขาที่เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน janjao@cbs.chula.ac.th 909.19 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5669 IT: Data Mining, Business Analytics
ผศ.ดร. ชัชพงศ์ ตั้งมณี chatpong@cbs.chula.ac.th 809.07 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5653 IT: Human-Computer Interaction, Information Visualization
อ. ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา chaiyasut@cbs.chula.ac.th 809.02 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5655 IT: Operating System
รศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์ thitivadee@cbs.chula.ac.th 809.13 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5659 Insurance: Risk Management
อ. ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ narongrid@cbs.chula.ac.th 909.14 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5662 Statistics: Sampling
อ.ดร. ณัตติฤดี เจริญรักษ์ nuttirudee@cbs.chula.ac.th 909.16 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5663 Statistics: Survey Research and Methodology
รศ.ดร. ถาวร อานุภาพไตรรงค์ tharwon@cbs.chula.ac.th 909.02 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5667 IT: Information System, Software Development, Database Design
อ.ดร. นัท กุลวานิช nat@cbs.chula.ac.th 909.10 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5660 Statistics: Mixed Model, Panel Data
ผศ.ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล buraj@cbs.chula.ac.th 809.09 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5657 IT: Management Information Systems Specialized in Strategic Management and Information Technology Innovations
ผศ.ดร. พิมพ์มณี รัตนวิชา pimmanee@cbs.chula.ac.th 809.14 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5659 IT: E-Commerce, Human-Computer Interaction
อ.ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร puripant@cbs.chula.ac.th 809.10 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5658 IT: Information Visualization, Human-Computer Interaction
อ.ดร. วัชรา จันทาทับ wachara@cbs.chula.ac.th 605 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 02-218-5658 IT: Software Engineering
ผศ.ดร. วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ wattana@cbs.chula.ac.th 909.09 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5660 IT: Security, Web Services, Logic and Formal Specification Languages, Workflows
ผศ.ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์ vitara@cbs.chula.ac.th 909.11 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5661 Statistics: High-dimensional Data Analysis, Bioinformatics
รศ.ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ seksan@cbs.chula.ac.th 809.08 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5657 Statistics: Operational Research, Computer Simulation
รศ.ดร. สุพล ดุรงค์วัฒนา supol@cbs.chula.ac.th 809.03 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5655 Statistics
รศ.ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์ suwanee@cbs.chula.ac.th 909.15 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5663 Insurance: Actuarial Modeling
อ.ดร. อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช akarin@cbs.chula.ac.th 809.15 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5648 Statistics: Multivariate Analysis
อ.ดร. อนันตณัฐ กันต์ธัญญรัตน์ anantanat@cbs.chula.ac.th 909.06 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5665 Statistics: Quality Control
ผศ.ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี anupap@cbs.chula.ac.th 909.05 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5665 Statistics: Reliability
รศ.ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ assadaporn@cbs.chula.ac.th 809.06 อาคารมหิตลาธิเบศร 02-218-5653 IT: Information System, Software Development
อ.ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ isariya@cbs.chula.ac.th 809.12 อาคารมหิตลาธิเบศร Insurance: Risk Management

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

ชื่อบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก อีเมล์ เลขหมายโทรศัพท์
คุณจุไรรัตน์ สินจินา – ภาควิชาสถิติ jurairat@cbs.chula.ac.th 02-218-5650 และ 02-218-5651
คุณพัชร ไชยะโชค – หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต patchara@cbs.chula.ac.th 02-218-5650 และ 02-218-5651
คุณธนาวัลย์ เอื้องามขำ – หลักสูตร วท. ม. สถิติ
– ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ
thanawan.u@cbs.chula.ac.th 02-218-5650 และ 02-218-5651
คุณอัจฉรา ทองศรี – หลักสูตร วท. ม. การประกันภัย achara@cbs.chula.ac.th 02-218-5650 และ 02-218-5651
คุณสมพร พันธุมิตร – หลักสูตร วท. ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
– สื่อสารสนเทศ ภาควิชาสถิติ
somporn@cbs.chula.ac.th 02-218-5650 และ 02-218-5651