สต.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

>>>สต.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สต.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2017-08-14T14:17:31+07:00

โครงสร้างหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 55 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก 48 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33)

ให้เลือกรายวิชาตามประกาศของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 21 หน่วยกิต และต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น
1. สังคมศาสตร์ 3
2. มนุษยศาสตร์ 3
3. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
4. สหศาสตร์ 3
5. ภาษาต่างประเทศ (21)
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3
5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3
5500225 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500315 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3
5500415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3

2. หมวดวิชาเฉพาะ (103)

2.1 วิชาแกน (55)
2301101 แคลคูลัส 1 4
2301102 แคลคูลัส 2 4
2301203 แคลคูลัส 3 3
2301333 พีชคณิตเชิงเส้น 3
2601115 การบัญชีการเงิน 3
2601255 การบัญชีบริหาร 3
2603172 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
2603213 หลักสถิติ 3
2603244 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย 3
2603270 แนวคิดการโปรแกรม 3
2603278* สารสนเทศวิทัศน์ 3
2603312 ทฤษฎีสถิติ 1 3
2603313 ทฤษฎีสถิติ 2 3
2603317 การวิเคราะห์สถิติ 1 4
2603318 การวิเคราะห์สถิติ 2 4
2603321* การเลือกตัวอย่างและการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ 3
2603376 การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล 3
2.2 วิชาเอก (48)
2.2.1 วิชาบังคับสาขา (33)
2603276 การโปรแกรมสำหรับเว็บ 3
2603387* ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 3
2603279* การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
2603373* การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3
2603374* การออกแบบระบบสารสนเทศ 3
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3
2603386 โครงสร้างข้อมูล 3
2603388* โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
2603468* ความมั่นคงด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3
2603469* การอิมพลีเมนต์ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร 3
2603496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3
2.2.2 วิชาเลือกสาขา (15)
ให้นิสิตเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต มีรหัส 3 ตัวหลัง ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป
2601207 วิธีการบัญชีและการควบคุม 3
2601363 หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 3
2602121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3
2603275 การโปรแกรมภาษาจาวา 3
2603389* คลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3
2603472 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3
2603476 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 3
2603483 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
2603484 สถาปัตยกรรมการประมวลผล 3
2603485 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3
2603486 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3
2603487 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3
2603491 การโปรแกรมสำหรับฐานข้อมูล 3
2603493 หัวข้อพิเศษในคอมพิวเตอร์ 3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ให้เลือกวิชาระดับปริญญาตรีวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* รายวิชาเปิดใหม่