สต.บ. สถิติ 2017-08-14T14:17:32+07:00

โครงสร้างหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 55 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก 48 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33)

ให้เลือกรายวิชาตามประกาศของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 21 หน่วยกิต และต้องเป็นวิชานอกคณะฯ เท่านั้น
1. สังคมศาสตร์ 3
2. มนุษยศาสตร์ 3
3. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
4. สหศาสตร์ 3
5. ภาษาต่างประเทศ (21)
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3
5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3
5500225 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
5500315 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3
5500415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 3

2. หมวดวิชาเฉพาะ (103)

2.1 วิชาแกน (55)
2301101 แคลคูลัส 1 4
2301102 แคลคูลัส 2 4
2301203 แคลคูลัส 3 3
2301333 พีชคณิตเชิงเส้น 3
2601115 การบัญชีการเงิน 3
2601255 การบัญชีบริหาร 3
2603172 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
2603213 หลักสถิติ 3
2603244 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย 3
2603270 แนวคิดการโปรแกรม 3
2603278* สารสนเทศวิทัศน์ 3
2603312 ทฤษฎีสถิติ 1 3
2603313 ทฤษฎีสถิติ 2 3
2603317 การวิเคราะห์สถิติ 1 4
2603318 การวิเคราะห์สถิติ 2 4
2603321* การเลือกตัวอย่างและการออกแบบงานวิจัยเชิงสำรวจ 3
2603376 การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล 3
2.2 วิชาเอก (48)
2.2.1 วิชาบังคับสาขา (33)
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3
2603319* การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ 3
2603370 ฐานข้อมูลและการประยุกต์ในธุรกิจ 3
2603418* สัมมนาการประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ 3
2603430 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3
2603431 การวิจัยดำเนินการ 3
2603432 การจำลองและการคำนวณเชิงสถิติ 3
2603433 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3
2603434 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3
2603436 แผนแบบการทดลอง 3
2603499 โครงงานสถิติ 3
2.2.2 วิชาเลือกสาขา (15)
ให้นิสิตเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต มีรหัส 3 ตัวหลัง ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป
2301312 สมการเชิงอนุพันธ์ 3
2602121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3
2602313 การจัดการและองค์การ 3
2602344 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน 3
2603320* กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น 3
2603335 คณิตศาสตร์การเงิน 3
2603347 ความรู้พื้นฐานการจัดการการเสี่ยงภัย 3
2603350 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอยู่รอด 3
2603383 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3
2603435 การควบคุมคุณภาพ 3
2603437 การวิเคราะห์แบบเบส์ 3
2603441 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3
2603495 หัวข้อพิเศษในสถิติคณิตศาสตร์ 3
2604271 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
2604332 หลักการลงทุน 3
2604361 การเงินธุรกิจ 3
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3
3401234 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ให้เลือกวิชาระดับปริญญาตรีวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* รายวิชาเปิดใหม่