วท.ม. สถิติ

วท.ม. สถิติ 2017-08-14T14:17:33+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรมี 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
– รายวิชากลุ่มที่ 1 9 หน่วยกิต
– รายวิชากลุ่มที่ 2 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 39 หน่วยกิต
– รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
– รายวิชากลุ่มที่ 1 15 หน่วยกิต
– รายวิชากลุ่มที่ 2 9 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตโครงงานปริญญาโท 3 หน่วยกิต

รายวิชา

1. รายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
2603600 สถิติประยุกต์ 1 3(3-0-9)
Applied Statistics I
2603602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-9)
Theory of Probability
2603603 การอนุมานเชิงสถิติ 3(3-0-9)
Statistical Inference
2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 3(3-0-9)
Multivariate Analysis
2603642 การคำนวณและการจำลองแบบเชิงสถิติ 3(3-0-9)
Statistical Computation and Simulation
2. รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 (9 หน่วยกิต สำหรับแผน ก แบบ ก2 และ 15 หน่วยกิต สำหรับแผน ข)
โดยนิสิตจะต้องเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
2603601 สถิติประยุกต์ 2 3(3-0-9)
Applied Statistics II
2603604 ทฤษฎีการสำรวจตัวอย่าง 3(3-0-9)
Theory of Sample Surveys
2603605 ทฤษฎีตัวแบบเชิงเส้น 3(3-0-9)
Theory of Linear Models
2603607 แผนแบบการทดลองขั้นสูง 3(3-0-9)
Advanced Experimental Designs
2603616 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-0-9)
Nonparametric Statistics
2603630 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(3-0-9)
Time Series Analysis
2603675 ตัวแบบการอยู่รอด 3(3-0-9)
Survival Models
3. รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 (6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก แบบ ก2 และ 9 หน่วยกิต สำหรับแผน ข)
โดยเลือกจากรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 หรือ รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หรือ รายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นิสิตสามารถเลือกวิชานอกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นๆ รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีดังนี้
2603633 การจัดการข้อมูลสำหรับการประยุกต์ทางสถิติ 3(3-0-9)
Data Management for Statistical Applications
2603638 กระบวนการสโตคาสติก 3(3-0-9)
Stochastic Processes
2603639 การเรียนรู้เชิงสถิติ 3(3-0-9)
Statistical Learning
2603640 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 3(3-0-9)
Decision Analysis
2603641 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับข้อมูลจำแนกประเภท 3(3-0-9)
Statistical Analysis for Categorical Data
2603646 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-9)
Statistical Quality Control
2603648 การวิเคราะห์แบบเบส์ 3(3-0-9)
Bayesian Analysis
2603695 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3(3-0-9)
Special Topics in Statistics
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ก)
2603811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
โครงงานปริญญาโท 3 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข)
2603812 โครงงานปริญญาโท 3(0-0-12)
Master Project

การฝึกงาน

นิสิตต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 120 ชั่วโมง ซึ่งกำกับด้วยรายงานการฝึกงาน และจดหมายผ่านการฝึกงานจากหน่วยงานที่ทำการฝึกงาน ซึ่งประเมินความสามารถ ความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมของนิสิต

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603600 สถิติประยุกต์ 1 3 2603600 สถิติประยุกต์ 1 3
2603602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 2603602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3
2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3 2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3
รวม 9 รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603603 การอนุมานเชิงสถิติ 3 2603603 การอนุมานเชิงสถิติ 3
2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 3 2603606 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 3
2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3 2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3
xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 3 xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 3
รวม 12 รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
2603642 การคำนวณและการจำลองแบบเชิงสถิติ 3 2603642 การคำนวณและการจำลองแบบเชิงสถิติ 3
2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3 2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3
xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 3 2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3
รวม 9 xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 3
รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
2603811 วิทยานิพนธ์ 12 2603698 โครงงานปริญญาโท 3
รวม 12 2603xxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3
xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 3
รวม 9