วท.ม.การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

>>วท.ม.การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
วท.ม.การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ 2018-02-02T01:08:24+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
– เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์ธุรกิจ
– การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มองการแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวม
– เน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม
– สามารถเพิ่มทักษะทางด้าน Software Startup, Data Science, E-business และ HCI ผ่านรายวิชาเลือก

โครงสร้างหลักสูตร
มี 2 แผนการเรียน

แผนการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์
(แผน ก แบบ ก2)
แผนการเรียนแบบทำโครงงาน
(แผน ข)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 42
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
– รายวิชาบังคับ
– รายวิชาเลือก
30
30
36
27
9
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิตโครงการพิเศษ 6

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ทางธุรกิจจะต้องเรียนปรับพื้นฐานธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 5,000 บาท
กำหนดการรับนิสิตใหม่ มี 2 รอบ
ภาคปกติ เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ – เมษายน เปิดเรียน สิงหาคม ของทุกปี
ภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับสมัคร กันยายน เปิดเรียน มกราคม ของทุกปี

ตัวอย่างรายวิชาบังคับ

 • ระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business Information System)
 • ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Craft of Software Development)
 • การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Requirements Analysis)
 • การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Design)
 • การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
 • ซอฟต์แวร์ธุรกิจสตูดิโอ (Business Software Studio)

ตัวอย่างรายวิชาเลือก

 • ซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพ (Software Startup)
 • การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Development)
 • การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (Advanced Knowledge Discovery and Data Mining)
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
 • การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Management System)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 หน่วยกิต เช่น Data Structure, Database เป็นต้น หรือได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯเป็นรายกรณี
 • (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรนอกเวลาราชการ) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ระยะเวลาการศึกษา
2-4 ปี

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียนตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ปัจจุบันภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
 • และสำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Email: assadaporn@cbs.chula.ac.th
Website: bsd.acc.chula.ac.th, stat.chula.ac.th
Facebook: BsdChula
Phone: 02-2185652 (8.00 – 17.00 น.)
Mobile: 0897202900