ติดต่อเรา

>ติดต่อเรา
ติดต่อเรา 2017-08-14T14:17:34+07:00

ที่อยู่

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5650-51
โทรสาร: 02-218-5652
อีเมล์: statcenter@cbs.chula.ac.th